top of page

Wondverpleegkundige

Wondverpleegkundige Functiegroep: FWG 50

Nederland

32 - 36

FWG 50

DE FUNCTIE

Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchisch leiding van de Zorgdirecteur. Geeft functionele aanwijzingen aan collega’s verzorgenden en verpleegkundigen betreffende de wondzorg. De functionaris werkt organisatie breed.

 

Doel en kern van de functie

Het optimaliseren van de kwaliteit van wondzorg bij cliënten van Geraszorg in hun eigen woonomgeving, waardoor de kwaliteit van leven van de cliënten zo maximaal mogelijk verbetert en de zelfredzaamheid wordt bevorderd. Het begeleiden van de cliënt en diens naaste(n) voor optimale wondverzorging en het onderhouden van contact met de behandelaar en/of andere disciplines. De wondverpleegkundige adviseert en ondersteunt de medewerkers bij (complexe) wondzorg. Een bijdrage wordt geleverd aan beleidsontwikkeling van wondzorg.


 1. Resultaatgebieden/verantwoordelijkheden

 • Uitvoering en organisatie van wondzorg

 • Het afnemen van een wondanamnese en op basis daarvan een onderbouwde diagnose stellen.

 • Het op basis van de diagnose opstellen van een behandelplan in overleg met de cliënt en de behandelend arts.

 • Het op toezien op het adequaat uitvoeren van het behandelplan.

 • Het adviseren en het geven van voorlichting en instructie aan de cliënt en diens naaste(n) ten aanzien van de wondbehandeling en het zorgproces.

 • Het begeleiden en stimuleren van cliënten bij het komen tot meer zelfredzaamheid ten aanzien van de wondverzorging.

 • Het aanpassen van het behandelplan op aanwijzing van en signalering door medewerkers uit het team.

 • Het signaleren en registreren van veranderingen in de gezondheid en/of leefomgeving van de cliënt het behandelplan hierop zo nodig aanpassen.

 • Het voeren van de regie (coördinatie, organisatie en evaluatie) in de complexe wondzorg rondom de cliënt.

 • Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen in (hoog)complexe situaties conform de door Geras Zorgverleners (erkende) protocollen waarvoor bevoegd- en bekwaamheid vereisten zijn..

 

2. Advisering en scholing aan de medewerkers

 • Het beantwoorden van vragen, adviseren en ondersteunen van medewerkers bij (complexe) wondzorg.

 • Het geven van instructies aan de medewerkers m.b.t. verpleegtechnische handelingen ten aanzien van wondzorg.

 • Het ondersteunen bij het gebruik van richtlijnen, protocollen en hulpmiddelen ten behoeve van de benodigde wondzorg.

 • Het geven van voorlichting/scholing en kennisoverdracht op het gebied van wondzorg aan medewerkers.

 • Het ontwikkelen/bijstellen van een scholingsprogramma over wondzorg.

 • Het informeren van medewerkers over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot wondzorg.

 

 1. Bewaking en bevordering van de kwaliteit van wondzorg

 • Het volgen en signaleren van externe ontwikkelingen op het gebied van wondzorg.

 • Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van wondzorg.

 • Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van de wondzorg en het oplossen hiervan.

 • Het deelnemen aan projecten m.b.t. de ontwikkeling van wondbeleid.

 • Het (mede) bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de wondverzorging, de samenwerking met andere disciplines, mantelzorg en de cliënt met betrekking tot de organisatie van de wondzorg.

 

4. Externe omgeving 

 • Het onderhouden van contacten en het afstemmen met de behandelend arts of specialist over de voortgang en het verloop van de wondbehandeling.

 • Het participeren in netwerken met vakgenoten en het onderhouden van contacten binnen die netwerken.

 • Het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere vakgenoten en/of disciplines binnen de regio’s.

 • Het profileren van Geras Zorgverleners in de keten.

 

5. Overige werkzaamheden 

 • Het (incidenteel) uitvoeren van wijkverpleegkundige werkzaamheden zoals o.a. wondbeleid en of zorgplan opstellen en evalueren.

 • Het indien nodig (ondersteunen bij) schrijven van overdracht naar een andere instelling.

 • Het rapporteren naar andere betrokken hulpverleners.

 •  

FUNCTIE-EISEN 

Kennis

De functie vereist een afgeronde opleiding tot verpleegkundige op HBO-niveau en een geldige inschrijving in het BIG-register en ruime werkervaring in de wondzorg. Daarnaast is er een post-HBO opleiding voor wondverpleegkundige gevolgd. De functie vereist verder kennis van de organisatie, beleid en procedures, van het zorgproduct, de regionale sociale kaart en relevante wet- en regelgeving. Is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, houdt deze bij en beoordeelt deze op de toepasbaarheid binnen Geras Zorgverleners. Kennis van computervaardigheden is noodzakelijk. Beschikt over analytisch vermogen om verbanden te zien en de juiste diagnose te stellen.

 

Zelfstandigheid

De functie vereist dat er zelfstandig inhoud aan de functie wordt gegeven, werkzaamheden worden gepland en initiatieven worden genomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het jaarplan, binnen de begroting en aan de hand van de kaders en protocollen. Is in staat om in te spelen op de veranderingen in de gezondheidssituatie en de leefomgeving van de cliënt en stelt het wondplan bij. Niet alledaagse en complexe problemen op het gebied van wondverzorging worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de Zorgdirecteur.

 

Sociale vaardigheden 

In de directe zorg wordt gecommuniceerd met cliënten en/of familie en naasten. Hiervoor is tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, flexibiliteit en een respectvolle houding vereist. Sociale vaardigheden zijn vereist bij het adviseren en scholen van zorgmedewerkers. Is in staat om een functionele relatie aan te gaan met de cliënt, mantelzorgers en andere hulpverleners. Kan samenwerken met andere disciplines. Overtuigingskracht is van belang bij het stimuleren en motiveren van cliënten in hun zelfredzaamheid en het geven van adviezen.

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Er bestaat risico op het veroorzaken van lichamelijk letsel bij cliënten bij het uitvoeren van verpleegkundige en voorbehouden en risicovolle handelingen. Het op afstand adviseren van medewerkers vergroot het risico op het maken van een verkeerde inschatting van de cliëntsituatie hetgeen ernstige gevolgen kan hebben voor de cliënt. Bij de overige werkzaamheden bestaat er risico op materiële en financiële schade. Er is risico op het veroorzaken van immateriële schade in de contacten met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Indirect kan Geras Zorgverleners hierdoor schade berokkend worden. De functionaris draagt zorg voor een positief imago van Geras Zorgverleners bij profilering in de keten. Men heeft invloed op de kwaliteit van de zorgverlening en is verantwoordelijk voor het stellen van een juiste diagnose en een behandelplan.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in verband met het communiceren met cliënten, mantelzorgers, collega’s en andere hulpverleners. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van wondbeleid, behandelplannen en rapportages in zowel interne als externe contacten. Daarnaast is schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid vereist voor het schrijven van verbetervoorstellen ten aanzien van het wondzorgbeleid.

 

Bedieningsvaardigheid 

Bedieningsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer. Bedieningsvaardigheid is nodig voor het uitvoeren van verpleegkundige werkzaamheden, risicovolle en voorbehouden handelingen en de bediening van apparatuur.

 

Bewegingsvaardigheid:

De vaardigheid om de in de functie vereiste lichaamsbewegingen beheerst uit te voeren; het gaat onder meer om de aan de beweging gestelde eisen, zoals snelheid, nauwkeurigheid en automatisme.

 

Oplettendheid

Oplettendheid is nodig tijdens het uitvoeren van de verplegende werkzaamheden en voorbehouden en risicovolle handelingen in snel wisselende omstandigheden, bij het stimuleren en motiveren van cliënten en bij het bewaken van de kwaliteit van zorgverlening. Signaleren en actie ondernemen is vereist bij veranderingen in de gezondheidstoestand en de leefomgeving van de cliënt. Oplettendheid is van belang bij het signaleren van ontwikkelingen in het vakgebied. Onoplettendheid heeft consequenties voor de voortgang en de kwaliteit van het eigen werk en voor de cliënt, collega’s en anderen in de leefomgeving van de cliënt.

 

Overige functie-eisen 

Volharding en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het ondersteunen van de cliënt en diens naasten en bij het adviseren van collega’s. Methodisch en ordelijk werken is van belang bij het komen tot een juiste diagnose en behandelplan. Hygiëne is van belang bij het verplegen van cliënten. Integriteit is vereist bij het verplegen van cliënten en het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Nauwkeurigheid is nodig bij het opstellen van het behandelplan, verslaglegging en uitvoering van de totale werkzaamheden. Het met respect benaderen van het lichaam van de cliënt is belangrijk bij het uitvoeren van verplegende werkzaamheden. Eisen worden gesteld aan uitstraling en gedrag in verband met de contacten met cliënten, mantelzorgers, andere hulpverleners en collega’s en als vertegenwoordiger van de organisatie Geras zorg binnen netwerken van vakgenoten.

 

Bezwarende omstandigheden 

Fysieke belasting kan optreden bij de verpleging van cliënten in daartoe niet uitgeruste en wisselende werkomstandigheden. Er is sprake van psychische belasting door de confrontatie met ernstig, soms langdurig en uitzichtloos leed en het omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen. Bezwarende werkomstandigheden en/of risico op persoonlijk letsel zijn er door het werken met injectienaalden, uitscheidingsproducten en cytostatica. Het uitvoeren van verzorgende en verplegende werkzaamheden en de contacten met agressieve/verwarde en infectieuze cliënten, kunnen een risico vormen voor lichamelijk letsel.

DE ARBEIDSVOORWAARDEN
 • Wij bieden jou een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor initiatief en creativiteit.

 • Prettige werksfeer met een informele bedrijfscultuur;

 • Werken met leuke en gedreven collega’s die hart hebben voor de cliënten en voor elkaar;

 • Marktconform salaris conform CAO VVT, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering;

 • Pensioenopbouw (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

 • Prima salaris.

Samen bouwen aan betere zorg voor de mensen die het echt nodig hebben.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat jou drijft, waar je het voor doet, waar je gelukkig van wordt!
8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
Geregeld houden wij leuke bijeenkomsten en evenementen.
Reiskosten worden volledig vergoed.
Loondienst op basis van de CAO VVT 2022-2023 FWG 45 met een tarief van Euro 22,18 exclusief ORT.
Manager HR

036 750 17 18

Charetti Bakmeijer

bottom of page