top of page
Over Geras Groep

Over Geras Groep

In 2040 bestaat circa een kwart van de Nederlandse bevolking, zo is de verwachting. Iedereen heeft andere woonwensen. Hoe wilt ú wonen? Wat vindt ú belangrijk? Het is belangrijk om daar goed over na te denken. Geras Groep maakt het u mogelijk om het leven zoveel mogelijk te blijven voortzetten zoals u wenst. Met thuiszorg of wonen in een zorgvilla.

Geraszorg Visie

Visie Geraszorg

Goede ouderenzorg vraagt om samenwerking in een netwerkorganisatie, waarin zorgaanbieders (huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, verpleeghuizen), welzijnsorganisaties en gemeenten met elkaar afstemmen. Gezamenlijk moeten we komen tot goede oplossingen voor de kwetsbare ouderen. Er moet duidelijkheid zijn over welke (zorg)paden worden bewandeld. Alleen dan kan er waardevolle ouderenzorg ontstaan. Geen van deze instanties kan het alleen; het kan alleen maar samen.

Uitgangspunt bij Gêras groep is dat cliënten samen met mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Gêras groep afspraken maken over de zorg en de ondersteuning. Goede ouderenzorg vereist tijdig vooruitkijken en vooruitplannen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Gêras Groep.

Geriatrische revalidatie

Het algemene doel van opname bij GRZ is om verder te herstellen en revalideren na een ziekenhuisopname zodat client straks weer veilig terug naar huis kan. Een multidisciplinair team gaat de client daarbij helpen en begeleiden. 

De client krijg bij ons in elk geval te maken met de verpleging, de arts, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. De andere disciplines kunnen op indicatie worden ingeschakeld. Geras zorg stelt voor ieder client een revalidatie schema met de client op.  

Geras zorg beschikt over specialisten Ouderengeneeskunde die de supervisie dragen over Geriatrische Revalidatie. De zorg is multidisciplinair en de behandeling vindt plaats door samenwerking tussen de verpleegkundige en verzorgenden, samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist of de activeringstherapeut. De zorg die we als Geras zorg bieden, is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt. Die zorg wordt soms in groepsverband, soms als individueel gegeven. 

Geraszorg Kleinschalig en mensgericht

Kleinschalig en mensgericht

Geras Groep combineert kleinschalige, lokale zorg met de slagkracht van een grotere zorgorganisatie. Hiervoor openen we meerdere vestigingen in de buurt. We bieden mensgerichte zorg, waarbij mensen écht centraal staan. Als we erin slagen om de ander het gevoel te geven dat hij of zij minnenswaardig is, dan kunnen we zelfs spreken van menslievende zorg. We leveren de zorg conform de laatste inzichten van cliëntgerichte zorg, binnen de wettelijke voorwaarden en de eisen die worden gesteld aan zorg. We borgen dit in ons kwaliteitssysteem.

Geraszorg thuiswonen of in een zorgvilla

Thuiszorg of wonen in een zorgvilla

Wij geloven dat iedereen het recht heeft op een fijne en veilige leefomgeving. Zo zelfstandig mogelijk, waardig én met privacy. Dat doen we met persoonlijke en deskundige thuiszorg op maat. En lukt thuis wonen écht niet meer, dan kunt u bij ons wonen in een zorgvilla, met 24/7 zorg nabij. Dit doen we vanuit de overtuiging dat ouder worden geen belemmering hoeft te zijn om tóch van het leven te genieten. Daar werken we aan, met ons team van deskundige, betrokken zorgprofessionals.

Misie

Missie Geraszorg

“Mensgerichte zorg met meerwaarde, samen mogelijk maken”

Wij doen wat van waarde is, wat binnen onze mogelijkheden ligt en we doen het samen met u. Cliënten en bewoners voelen zich bij ons thuis. U kunt uzelf zijn. Dat is onze missie. We luisteren en kijken naar ouderen, mantelzorgers en familieleden. Zo achterhalen we wat mensen belangrijk vinden.

Onze medewerkers bieden wij een fijne werkplek. Samen creëren we draagvlak om goede zorg te bieden. Daar staan wij als zorgaanbieder voor. Thuisgevoel bij Gêras Groep betekent ook dat er voor mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers een gezond (werk)klimaat is. Medewerkers en vrijwilligers krijgen voldoende mogelijkheden om zich te ontplooien en te vernieuwen. Onze medewerkers zijn ondernemend, betrokken, professioneel, betrouwbaar, waardevol, creatief in oplossingen en verbindend.

Geraszorg de mensen achter Geras Groep

De mensen achter Gêras Groep

Geras Groep is een initiatief van vastgoedontwikkelaar Charetti Bakmeijer en … Jeroen Willems.

Geraszorg  Clientenraad

Cliëntenraad Geras Groep

Het meten van cliëntervaringen is één van de bouwstenen in de zorg. Als organisatie in deze sector die onder de Wet langdurige zorg valt, zijn wij verplicht om een keer per jaar een cliëntervaringsonderzoek te doen. Een onafhankelijke commissie van deskundigen toetst jaarlijks aan de hand van instrumenten op basis van criteria. Zoals: inbedding van de zorgplancyclus, bruikbaarheid van gegevens op verschillende niveaus (individueel, team, organisatie), continuïteit en doorontwikkeling. De andere bouwstenen van het kwaliteitskader zijn een zorgplan op individueel niveau, reflectie van cliëntervaringen op teamniveau en een kwaliteitsrapportage op organisatieniveau waarvan het onderzoek de grondslag kan zijn, naast de ingebouwde monitoring.

Geraszorg Personeelsraad

Personeelsraad Geras Groep

Gêras Groep is een continu verbeterende organisatie die leert van fouten en deze benut om de organisatie steeds te verbeteren. Daar speelt de personeelsraad een belangrijke rol in. Wij vinden het belangrijk dat medewerker actief invloed kunnen uitoefenen op het organisatiebeleid. Dit om de visie van Gêras Groep te behouden en na te leven door ons ‘dienend en dienstbaar’ op te stellen. Wij zien het als onze taak om het functioneren van Gêras Groep in al haar doelstellingen te bevorderen. Dit doen we door proactief in overleg te gaan met leden van de personeelsraad en vervolgens met de bestuursleden. Hierbij streven wij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van de medewerkers, cliënten en organisatie. Wij vinden het ook belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om het werk op eigen wijze te organiseren binnen de kaders van Gêras Groep.

Heeft u een klacht?

Heeft u klachten of aanvullingen op onze zorg? Dan kunt u dit altijd met uw zorgmedewerker bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen dan is Geras Zorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het kan gebeuren dat  de geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Lukt het niet de klacht samen met Geras Zorg naar tevredenheid op te lossen, dan staan zij u graag bij. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip. 

bottom of page