top of page
Geraszorg clientenonderzoek

Cliëntenonderzoek

Cliëntervaringen meten is één van de bouwstenen in de zorg. Omdat wij vallen onder de Wet langdurige zorg, zijn we verplicht eens per jaar een cliëntervaringsonderzoek te doen. Een onafhankelijke commissie van deskundigen toetst jaarlijks criteria zoals: 

  • Inbedding van de zorgplancyclus

  • Bruikbaarheid van gegevens op diverse niveaus (individueel, team, organisatie), continuïteit

  •  Doorontwikkeling 

 

De andere bouwstenen van het Kwaliteitskader zijn: 

  • Zorgplan op individueel niveau

  • Reflectie van cliëntervaringen op teamniveau 

  • Kwaliteitsrapportage op organisatieniveau (waarvan het onderzoek de grondslag kan zijn, naast de ingebouwde monitoring)


Op dit moment hebben we verzorgingshuizen in Lelystad.

Geraszorg Personeelsraad

Personeelsraad

Geras Groep is een continu verbeterende organisatie die leert van fouten en deze benut om de organisatie te verbeteren. Daar speelt de personeelsraad een belangrijke rol in. We vinden het belangrijk dat medewerkers actief invloed kunnen uitoefenen op het organisatiebeleid. Door ons ‘dienend’ op te stellen, wordt de visie van Gêras Groep behouden en nageleefd.

Wij zien het als onze taak om het functioneren van Gêras Groep in al haar doelstellingen te bevorderen. Dit doen we door proactief in overleg te gaan met leden van de personeelsraad en vervolgens met de bestuursleden. Hierbij streven wij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van de cliënten, medewerkers en organisatie. Wij vinden het ook belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om het werk op eigen wijze te organiseren binnen de kaders van Geras Groep.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van Geras Zorg zijn in de cliëntenraad vertegenwoordigd. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Ze hebben net als de ondernemingsraad een wet, namelijk : de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

Bent u een cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger bij Geras Zorg en zit u iets dwars over de zorg of begeleiding? Iets dat u niet wilt of kunt bespreken met de medewerker in kwestie? Dan kunt u dat bespreekbaar maken met onze klachtenfunctionaris. Onze klachten-functionaris is onpartijdig en adviseert u desgewenst gratis bij het formuleren van de klacht en gaat samen met u op zoek naar de beste manier om uw klacht tot een oplossing te brengen.

bottom of page